Публічна оферта
про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)


  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ві. Ко. Драйв», іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», в особі директора Орагвелідзе Вадима Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і
будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн-сервісу (далі – Договір) з іншої сторони, разом іменовані – «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали цей договір про наступне:

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ


 1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНИ 2 до запропонованого Договору в цілому.
2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує доступ до Онлайн-сервісу.
3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2 від доступу до Онлайн-сервісу.
4. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
5. Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.
 

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1.1 СТОРОНА 1 – юридична особа за законодавством України – ТОВ «Ві. Ко. Драйв», яка надає СТОРОНІ 2 доступ до Онлайн-сервісу відповідно до цього Договору.
1.2 СТОРОНА 2 – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку тримує доступ до Онлайн-сервісу. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.
1.3 Онлайн-сервіс «BBGO водій» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Стороні 2 можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, взаємодіяти з користувачами, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.4 Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «BBGO».
1.5 Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.
1.6 Мінімальна сума на балансі/гаманці у мобільному додатку «BBGO водій» - мінімально гранична сума у гривнях, яка відображається у розділі «гаманець--Ваш баланс», нижче якої блокується можливість СТОРОНІ 2 отримувати та виконувати Замовлення.
1.7 Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою:www.bbgo.city. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.8 Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «BBGO водій», який надається СТОРОНОЮ 1 CТОРОНІ 2 у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.
1.9 Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту.
1.10 Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ-2 умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1 За цим договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку.
2.2 Доступ до Онлайн-сервісу надається СТОРОНІ 2 виключно для здійснення ним взаємодії зі СТОРОНОЮ 1 з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Стороні 2 надається невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.
2.3 СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, СТОРОНА 2 зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором плату відповідно до п. 5.3 цього Договору.
2.4 Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу.
2.5 Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
2.6 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 2 здійснює реєстрацію через Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (профіль), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.
2.7 При реєстрації СТОРОНА 2 зобов’язана надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання СТОРОНОЮ 2 недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 1 має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди СТОРОНИ 2.
2.8 У разі, якщо дії СТОРОНИ 2 можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до СТОРОНИ 1 або залучення СТОРОНИ 1 до відповідальності за дії СТОРОНИ 2, СТОРОНА 1 має право негайно заблокувати дії СТОРОНИ 2, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (профілю) СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку СТОРОНИ 2.
2.9 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису СТОРОНИ 2, СТОРОНА 2 зобов’язана негайно повідомити СТОРОНУ 1 для прийняття відповідних заходів за умови, що СТОРОНА 2 може підтвердити свою правомірність приналежності облікового запису.
2.11 СТОРОНА 2 самостійно забезпечує збереження інформації про свої коди реєстрації\авторизації та іншої конфіденційної інформації. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за наслідки втрати СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про його особисті дані (код реєстрації\авторизації). Це положення поширюється як на передачу СТОРОНОЮ 2 інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1 Обов’язки СТОРОНИ 2:
– виконувати всі прийняті Замовлення;
– проводити своєчасне технічне обслуговування автомобіля;
 – дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;
– оформити всі необхідні дозвільні документи (ліцензії), які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;
– не передавати ні право, ні можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;
– своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;
– надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
– у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1. В іншому випадку Договір може бути розірвано СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку;
– дотримуватися Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;
– під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;
– здійснювати обслуговування Користувачів державною мовою;
– транслювати музику в салоні лише після отримання згоди всіх Користувачів.
 3.2 Права СТОРОНИ 2:
– отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;
– одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором;
– у разі виявлення СТОРОНОЮ 2 під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.
3.3 Обов’язки СТОРОНИ 1:
– надавати СТОРОНІ 2 можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) СТОРОНИ 2, за умови наявності на гаманці у мобільному додатку «BBGO водій» Мінімальної суми на балансі/гаманці. Розмір Мінімальної суми на балансі/гаманці визначається СТОРОНОЮ 1 на власний розсуд, але не може складати більше ніж 50 грн. ;
– вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.
3.4 Права СТОРОНИ 1:
– перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
– у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень;
–  відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;
– розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських та/або інших дій, що порушують законодавство України та\або правила співробітництва;

 

4. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1 Розмір плати СТОРОНИ 1 за надання доступу до Онлайн-сервісу складає 10% від вартості перевезення вказаного у Замовленні.
4.2 Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок СТОРОНИ 1, використовуючи спеціальний функціонал мобільного додатку «BBGO водій».
4.3 Вказана плата може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі на власний розсуд, шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.3 цього Договору.
 


5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ


5.1 Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі СТОРІН в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої СТОРОНИ за 5 (п’ять) днів до дати розірвання.
5.2 В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.
5.3 СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
6.2  У разі, якщо СТОРОНА 2 порушила свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.
6.3  У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити доступ СТОРОНИ 2 до Онлайн-Сервісу.
6.4  Припинення доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНОЮ 1 через причини, зазначені у п. 6.3 Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь СТОРОНИ 1.
6.5 У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6.3, 6.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, СТОРОНА 2 повинна сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
6.6 Якщо СТОРОНА 2 на власний розсуд збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, СТОРОНА 1 має право стягнути зі СТОРОНИ-2 штраф у розмірі, що дорівнює двократній вартості вказаного у Замовленні.
6.7 Усі скарги та претензії, які виникають у будь – якому відношенні до послуг з перевезення, доставки приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості наданих послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості послуг, що виникли з її вини.

 

7. ФОРС-МАЖОР


7.1 Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.
7.2 До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


8.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті.

 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1 Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для СТОРОНИ 2 – з моменту його Акцепту.
9.2  Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.
9.3 Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.
9.4 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.5 Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. Якщо СТОРОНИ не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.
9.6 Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.
9.7 Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.
9.8 База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
9.9 Сторони підтверджують, що прийшли до однакового розуміння цього Договору, складеного українською мовою.

 

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Ві.Ко.Драйв», Код ЄДРПОУ 34312941, юридична адреса: 29000, м.Хмельницький, вул. Соборна буд.55, оф 99
IBAN: UA623154050000026005052335932 МФО 315405 в ХФ ПАТ КБ "ПриватБанк"
тел.: +380677600875